sadas

Ghidul potențialilor locatari

                                                           Stimați cruzeșteni,

               protectia muncii Pentru că suntem o așezare rurală (comună) care, pe an ce trece își mărește numărul de locuitori cu noi persoane, care intenționează să-și construiască spații locative , ne-am gândit că ar fi binevenit să vă oferim informații utile ce țin de pregătirea și executarea lucrărilor de construcție.

                La 9 iulie 2010 Parlamentul a adoptat Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, care conferă un grad sporit de stabilitate și previzibilitate în domeniul autorizării construcțiilor, stabilește cerințe concrete și complete, care ar facilita inițierea și desfășurarea lucrărilor de construcție.

                În acest scop, ne propunem să vă oferim informații necesare pentru începerea lucrărilor de construcție. Astfel, pentru obținerea dreptului de a începe orice lucrări de construcție în conformitate cu Legea adoptată, este obligatorie perfectarea următoarelor acte:

Etapa I – Obținerea Certificatului de urbanism pentru proiectare, care ăl puteți obține, depunând o cerere  la primăria localității, însoțită de originalele și copiile următoarelor documente:

 • Extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, însoțit de planul cadastral și/sau planul imobilului;
 • Buletinul de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);
 • Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experți tehnici atestați;
 • Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit ăn procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit;
 • Schița de proiect avizată de arhitectul-șef, în cazul amplasării construcției într-o zonă cu regim special, stabilită prin documentația de urbanism și amenajare a teritoriului.

Certificatul de Urbanism Pentru Proiectare va fi eliberat de către Primărie în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

La Certificatul de Urbanism pentru Proiectare, la data eliberării Primăria va anexa:

 • Planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia;
 • Avizul sanitar;
 • Avizul ecologic;
 • Avizul serviciului pompieri și salvatori.

Pentru emiterea CUP solicitantul va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local al localității, care nu poate fi mai mare de 50 de lei. Consiliile locale sunt în drept să acorde facilități pentru unele categorii de persoane.

Etapa II – Elaborarea Documentației de proiect;

           Pentru elaborarea Documentației de proiect, solicitantul va obține următoarele avize și studii:

 • Avizele de racordare la rețelele edilitare (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, energie electrică, comunicații electronice, alte utilități), care vor fi eliberate gratuit de către furnizori (deținătorii de utilități) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării;
 • Planul de trasare a rețelelor, care se eliberează gratuit solicitantului de către organul local de arhitectură și urbanism în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării;
 • Studiul topografic și prospecțiunile geotehnice, care se elaborează la comanda solicitantului de instituțiile licențiate în domeniu;
 • După îndeplinirea acestor cerințe, solicitantul se va adresa la orice firmă licențiată în domeniu pentru a încheia un contract civil de elaborare a DP.

Etapa III – Obținerea Autorizației de Construire.

                Pentru a obține Autorizația de Construire, solicitantul va depune o cerere la primăria localității,

             anexând următoarele documente:

 • Extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, planul cadastral și/sau planul imobilului;
 • Certificatul de Urbanism pentru Proiectare;
 • Extrasul din documentația de proiect care include compartimentele: memoriu explicativ, plan general (plan de situație, plan trasare), fațade, soluții cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție, avizate de către arhitectul-șef;
 • Avizele de verificare a documentației de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistență) sau raportul unic de verificare a documentației de proiect;
 • Buletinul de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);
 • Contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant și proiectant.

Documentele se prezintă în original și în copii.

Autorizația de Construire va fi emisă de către Primărie solicitantului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

Pentru a obține Autorizația de Disființare (pentru lucrări de demolare totală sau parțială a unei construcții/amenajări) solicitantul va depune o cerere la primăria localității. La cerere se anexează următoarele documente:

 • Extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberatde către oficiul cadastral teritorial, planul cadastral și/sau planul imobilului;
 • Proiectul de organizare a executării lucrărilor de disființare, avizat de către arhitectul-șef;
 • Buletinul de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice;
 • Expertiza tehnică, ăn cazul desființării parțiale a imobilului;
 • Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de disființare totală sau parțială a imobilului.

Documentele se prezintă în original și în copii.