Regulamentul cu privire la salubrizarea teritoriului şi menţinerea ordinii sanitare în comuna Cruzeşti

Regulamentul   cu privire la salubrizarea teritoriului  şi menţinerea  ordinii sanitare  în comuna Cruzeşti

Regulamentul  

cu privire la salubrizarea teritoriului  şi menţinerea  ordinii sanitare  în comuna Cruzeşti

I.Dispoziţii generale

1.1. Prezentul Regulament este elaborat înconformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. h) dinLegea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 10 lit. f) al Legii cu privire la spaţiileverzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. 591/1999 şi au ca scop stabilirea unor norme privind asigurareacurăţeniei în localitate, în coraport cu dreptul fiecăreipersoane la menţinea unui mediu sănătos şi curat de viaţă şi stabilirea unor norme estetice a localităţii.

1.2. Regulamentul  aprobat este obligatoriu pentru toţilocuitorii comunei Cruzeşti, precum şi persoanele cetraversează sau vizitează localitatea, inclusiv în calitatede proprietari sau titulari ai altor drepturi reale sau de creanţă în coraport cu bunurile imobile (case de locuit, instituţiile de învăţământ, medicale, etc.), precum şipentru agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică.

II. Reguli principale de menţinere a ordinii sanitare

2.1.    Proprietarii sau titularii altor drepturi reale saude creanţă în coraport cu bunurile imobile (construcţiişi/sau terenuri), în special imobilele ce sunt amplasategeografic pe teritoriul adiacent al drumurilor publicecentrale din localitate (drumurile asfaltate) suntobligaţi să menţină imobilele integral, cu respectareaprezentelor norme sanitare şi de curăţenie şi asigurareamenţinerii unui aspect estetic permanent al acestora, cîtşi defrişarea crengilor copacilor  ce cresc în ogrăzişi se extend peste gard, în drumul public, arborilorşi arbuştilor plantaţi pe terenurile adiacentegospodăriilor personale, care crează situaţii de accidente ruriere. Se interzice plantarea arborilor înafara terenurilor proprietate privată.

Se va realiza întocmirea contractelor de salubrizare ciÎntreprinderea intercomunitară SRL Eco Local Grup şiinstalarea pubelelor pentru  gunoi: caracteristici fixe cu emblema Eco Local Grup la fiecare gospodărie, instalarea lăzilor de gunoi  la instituţiile de învăţământ, medicale, etc, necesară şi obligatorie dupa cum urmează : 

a) la intrările în instituţiile publice (Primărie , instituţiile de învăţământ, medicale, etc.) – câte celpuţin o ladă de gunoi;

b) la intrările sau în imediata apropiere (maxim 10 metri pe orizontala) a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau de prestăriservicii de deservire socială – câte două lăzi de gunoi;

c) pe terenul de menire socială şi pe alei, lângă fiecarebancă sau pe băncile amplasate pe teritoriul adiacentdrumurilor publice – câte cel puţin o ladă de gunoi.

2.2. Lăzile de gunoi urmează să fie întreţinute în ordineexemplară (vopsite, cu un aspect estetic), curăţate de agenţii economici şi, după necesitate, în cazulpersoanelor fizice responsabile sau persoanei angajateîn funcţia de grădinar, precum şi reparate de cătrepersoana obligată la instalare.

2.3. Instalarea şi întreţinerea lăzilor de gunoi se efectuează de către administraţiile: instituţiilor publice, a întreprinderilor de producere, a unităţilor de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii de deservire socială, persoane fizice prin cooperare, etc.

2.4. Transportarea pe străzile centrale (asfaltate) ale satului în vrac/vraf a substanţelor minerale utile, materialelor de construcţie şi a deşeurilor de produceresau menajere cu mijloace de transport se permitenumai cu mijloace de transport specializate, cu încărcătură până la 15 t, închise sau deschise, însăacoperite cu prelată. 

2.5. Se interzice (după cazpe străzi, terenurileadiacente gospodăriilortrotuarealeiteren pentruactivităţi recreative şi alte locuri publice:

a)       depozitarea materialelor de construcţie (nisip, pietriş, moloz, blocuri de calcar, etc.) şi de altă natură;

b)  colectarea apelor uzate , deşeurilor lichide cu transport particular al cetăţenilor;

b)       deversarea apelor uzate, deşeurilor lichide ,precum şi amplasarea ţevilor de canalizare în afaraogrăzilor private;

c)       parcarea şi/sau staţionarea mijloacelor de transport, a remorcilor sau altor agregate (automobil, tractor, tehnică agricolă, remorci de orice natură şi tip, utilaje, etc.) în situaţia în care amplasarea acestoraobstrucţionează circulaţia pietonilor şi/sau a mijloacelor de transport;

d)       păstrarea şi depozitarea furajelor şi maselorlemnoase (fân, paie, porumb uscat, etc.) precum şi a deşeurilor animaliere;

e)       păstrarea şi depozitarea cutiilor de ambalaj;

f)        aruncarea deşeurilor de producere sau menajere, etc;

g)       depozitarea deşeurilor menajere, din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale în alte locuri publice, decât punctul de colectare a deşeurilor ;

h)       arderea gunoiului, frunzelor şi altor deşeuri de producere sau menajere;

i)         spălarea transportului auto pe străzi şi trotuare;

j)        încleierea avizelor (de orice natura) pe garduri, copaci, pereţii instituţiilor publice, cu excepţialocurilor special amenajate sau autorizate;

k)       ţinerea câinilor dezlegaţi în afara curţilor caselorde locuit particulare, precum şi întreţinerea animalelordomestice pe lângă casele de locuit ce depăşescnumărul de capete permis de normativele sanitarenaţionale;

l)         plimbarea câinilor fără echipament special(lesă, botniță), conform regulamentului cu privire la întreținerea animalelor;

m)     păscutul animalelor şi păsărilor domestice înparcuri şi locuri publice, precum şi păscutul animalelordomestice pe terenurile autorizate anterior dateistabilite de către autorităţile administraţiei publicelocale.

2.6. Posesorii de animale şi/sau păstorii (după caz) urmează să însoţească animalele spre/dinspre păşuni şise interzice însoţirea acestora pe străzile centrale ale comunei Cruzeşti.

2.7.    În timpul curăţarii străzilor, trotuarelor, aleilor şialtor locuri publice se vor întreprinde măsuri învederea neadmiterii:

– colectării gunoiului sub tufari, copaci, pe gazonprecum şi pe zona carosabilă a drumului.

2.8. Curăţarea intrărilor în curţile sectorului particular precum şi în perimetrul din preajma gardului privat se efectuează din contul proprietarului pe lăţime (de minim un metru pe străzile locale şi de doi pedrumurile asfaltate) de la marginea acestuia pe toatălungimea, prin:

a) tăierea vegetaţiei ce depăşeşte 15 centimetri de la sol (cu excepţia culturilor sădite pentru amenajareazonei respective: flori, arbuşti, arbori, iarbă decorativă, tufari decorativi, etc.);

b) defrişarea crengilor copacilor  ce cresc în ogrăzi şise extend peste gard în drumul public, arborilor şiarbuştilor plantaţi pe terenurile adiacente gospodăriilorpersonale, care crează situaţii de accidente rutiere;

c) măturarea teritoriului menţionat (cu respectareaobligatorie a pct. 2.7.);

d) nivelarea prin eliminarea şi amenajareacorespunzătoare a pietrişului (altor denivelări) în cazulexecutării lucrărilor de întreţinere a drumului cu autogrederul sau altor mijloace tehnice speciale.

2.9. Pe timp de iarnă, se interzice de a arunca zăpadape partea carosabilă a străzii.

2.10. Transportarea obiectelor voluminoase de provenienţă casnică, deşeurilor din construcţii, animaliere şi resturilor vegetale (deşeurilor de producere sau menajere) se efectuează de cătreproprietar în locurile special amenajate din localitate şiautorizate de Primăria Cruzeşti.

2.11 Primăria va identifica terenuri pentru depozitarea deșeurilor de origine vegetală, iar cetățenii vor putea depozita doar cu acordul Primăriei.

III.    Participarea colectivelor de muncă şi a locuitorilor la salubrizarea

teritoriului comunei Cruzeşti

3.1. În scopul antrenării tuturor colectivelor de muncăşi locuitorilor în activitatea de salubrizare a comuneiCruzeşti, se stabileşte ziua de vineri ca zi pentruigienizarea şi salubrizarea satului.

3.2. Instituţiile publice şi agenţii economici, indiferentde forma organizatorico-juridică, vor lua măsuri învederea dotării şi pregătirii colectivelor de muncăpentru desfăşurarea acţiunilor de igienizare şisalubrizare.

3.3. Proprietarii caselor de locuit particulare suntobligaţi să efectueze curăţarea teritoriului adiacent ( cosit, măturat, defrişări ale crengilor, etc.), înconformitate cu prevederile prezentelor reglementări.

3.4 Proprietarii terenurilor pentru construcții suntobligați să mențină terenurile în stare salubră, cu tăierea vegetației (distrugerea cu erbicid a ambroziei, etc.).

3.5. În cazul când gospodarul nu are posibilitate, vaachita firma specializată angajată de Primărie. 

3.6. Primăria Cruzeşti va mobiliza agenţii economici, populaţia aptă de muncă întru realizarea sarcinilorprivind desfăşurarea acţiunilor de curăţenie a teritoriului, conform condiţiilor stabilite.

IV. Dispoziţii finale

4.1. Se permite depozitarea şi amplasarea provizorie a materialelor de construcţie, precum şi a produselorfurajere pe teritoriul alăturat gospodăriilor private, cu excepţia arterelor principale ale localităţii (drumurilorcentrale asfaltate), pe un termen de până la 10 zilelucrătoare, cu autorizarea anticipată de către PrimăriaCruzeşti şi cu condiţia că depozitarea acestora să nu obstrucţioneze circulaţia pietonilor şi a mijloacelor de transport.

4.2. Solicitarea de autorizare se efectuează prinnotificare telefonică la numerele de telefon 022419555,  022419888, 022419524, 022419517 sau prindepunerea unei cereri scrise în acest sens.

4.3. Autorizarea reprezintă procesul de înscriere într-un registru special, înscriere ce serveşte temei pentruexonerare de răspundere contravenţională pentrutermenul stabilit la pct. 4.1.

4.4. Modul şi procedura internă de evidenţă a solicitărilor de autorizare pentru depozitare provizorie, se stabileşte de primara comunei Cruzeşti.

4.5. Încălcarea termenului stabilit prin procedura de autorizare, serveşte temei de atragere la răspundere înconformitate cu prezentele reglementări.

Primară                                                               Violeta CRUDU

Прочитать письмо

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *